• Informacje ogólne

Refundacja składek dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Prezydent Miasta może, na podstawie zawartej umowy, refundować pracodawcy koszty poniesione na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu.

Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne przysługuje przez okres do 12 miesięcy w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne.

Pracodawca zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszej refundacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu w przypadkach:
1) rozwiązania umowy o pracę w trakcie przysługiwania refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne lub niewywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres 6 miesięcy przypadających po ustaniu refundacji,
2) w przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy.

Pracodawca zobowiązany jest do zwrotu 50% wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków w przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne oraz przez co najmniej 3 miesiące (a mniej niż 6 m-cy) po upływie okresu refundacji.

Refundacja kosztów składek na ubezpieczenia społeczne jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Podstawa prawna:
art. 60c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz 1065 z późn. zm).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Pok. 20 – II piętro tel. +48 32 475 30 12 wew. 34

Wniosek w sprawie refundacji składki na ubezpieczenia społeczne dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Utworzono: 2015-01-20 12:35 | Redagował: Ilona Siwiec 2017-06-05 09:11
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4070

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl