• Informacje ogólne

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. 

Działania finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

a)    określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,

b) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

c)  egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

d) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

e)  ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ppkt h ustawy priorytety wydatkowania środków KFS ustala rokrocznie minister właściwy ds. pracy.

  Kto może skorzystać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych  kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia … pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.

Uwaga: środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 

 Co mogą zyskać pracodawcy korzystający ze środków KFS na kształcenie ustawiczne?

Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie:

1)   80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

2)   100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców,  nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149 z późn. zm.)

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Magdalena Bierońska  specjalista ds rozwoju zawodowego   32 475 30 12 wew.32  
 Barbara Milewska   specjalista ds rozwoju zawodowego   32 475 30 12 wew.32  
Kategoria: Krajowy Fundusz Szkoleniowy [ 16 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik w formacie PDF KFS_2019_priorytety 26-08-19 11:05 694.43KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 694.43KB) pobierz
plik w formacie PDF Regulamin przyznawania środków z KFS na rok 2019 26-08-19 11:05 97.94KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 97.94KB) pobierz
plik w formacie DOCX Priorytet I ZAWODY DEFICYTOWE W M. JASTRZĘBIE ZDRÓJ ORAZ WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WG BAROMETRU ZAWODÓW 11-01-19 10:07 13.75KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 13.75KB) pobierz
plik w formacie DOCX Wniosek o sfinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS 2019 26-08-19 11:05 74.28KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 74.28KB) pobierz
plik w formacie DOCX Wyjaśnienia do priorytetów wydatkowania środków KFS na 2019 rok 11-01-19 10:06 18.02KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 18.02KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o sfinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS.pdf 26-08-19 11:05 132.08KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 132.08KB) pobierz
plik w formacie XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 26-08-19 11:05 135KB pobierz plik w formacie XLS (rozmiar: 135KB) pobierz
plik w formacie PDF Karta oceny wniosku 26-08-19 11:05 92.26KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 92.26KB) pobierz
plik w formacie DOC Zalacznik nr 2 do umowy.doc 15-03-18 08:38 215KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 215KB) pobierz
plik w formacie PDF Zalacznik nr 1 do umowy.pdf 28-05-18 09:35 122.19KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 122.19KB) pobierz
plik w formacie DOC Zalacznik nr 1 do umowy.doc 28-05-18 09:35 214.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 214.5KB) pobierz
plik w formacie PDF Zalacznik nr 2 do umowy.pdf 15-03-18 08:39 130.77KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 130.77KB) pobierz
plik w formacie DOC Zalacznik nr 3 do umowy.doc 15-03-18 08:39 228KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 228KB) pobierz
plik w formacie PDF Zalacznik nr 3 do umowy.pdf 15-03-18 08:39 165.15KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 165.15KB) pobierz
plik w formacie DOC Zalacznik nr 4 do Umowy.doc 21-05-18 09:59 329KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 329KB) pobierz
plik w formacie PDF Zalacznik nr 4 do Umowy.pdf 21-05-18 09:59 166.79KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 166.79KB) pobierz
Utworzono: 2012-08-02 08:52 | Redagował: Barbara Milewska 2019-01-11 10:13
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 10267

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl