• Informacje ogólne

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. 

Działania finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

a)    określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,

b) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

c)  egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

d) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

e)  ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ppkt h ustawy priorytety wydatkowania środków KFS ustala rokrocznie minister właściwy ds. pracy.

  Kto może skorzystać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych  kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia … pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.

Uwaga: środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 

 Co mogą zyskać pracodawcy korzystający ze środków KFS na kształcenie ustawiczne?

Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie:

1)   80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

2)   100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców,  nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1409)

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Magdalena Bierońska  specjalista ds rozwoju zawodowego

697 607 087  

32 475 30 12 wew.32

 
 Barbara Milewska   specjalista ds rozwoju zawodowego

664 518 365  

32 475 30 12 wew.32

 
Kategoria: Krajowy Fundusz Szkoleniowy [ 19 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik w formacie PDF Regulamin przyznawania środków z KFS 10-01-20 09:38 97.94KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 97.94KB) pobierz
plik w formacie PDF Priorytety_wydatkowania_KFS_w_2020_r.pdf 10-01-20 09:38 112.72KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 112.72KB) pobierz
plik w formacie DOCX Wniosek o sfinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS 2020.docx 10-01-20 09:35 76.86KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 76.86KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o sfinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS 2020.pdf 10-01-20 09:35 134.83KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 134.83KB) pobierz
plik w formacie XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 10-01-20 09:36 135KB pobierz plik w formacie XLS (rozmiar: 135KB) pobierz
plik w formacie DOCX Załącznik nr 1 do wniosku.docx 10-01-20 09:36 37.62KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 37.62KB) pobierz
plik w formacie DOCX Załącznik nr 2 do wniosku.docx 10-01-20 09:40 37.41KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 37.41KB) pobierz
plik w formacie DOCX Załącznik nr 3 do wniosku.docx 10-01-20 09:40 36.67KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 36.67KB) pobierz
plik w formacie PDF Priorytet 3 ZAWODY DEFICYTOWE W M. JASTRZĘBIE ZDRÓJ ORAZ WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WG BAROMETRU ZAWODÓW 10-01-20 09:50 33.11KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 33.11KB) pobierz
plik w formacie PDF Strategia Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020 10-01-20 09:35 1.76MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 1.76MB) pobierz
plik w formacie PDF Karta oceny wniosku 10-01-20 09:38 92.26KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 92.26KB) pobierz
plik w formacie PDF Zalacznik nr 1 do umowy.pdf 29-05-20 14:19 122.19KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 122.19KB) pobierz
plik w formacie DOC Zalacznik nr 1 do umowy.doc 29-05-20 14:18 214.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 214.5KB) pobierz
plik w formacie PDF Zalacznik nr 2 do umowy.pdf 29-05-20 14:18 130.77KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 130.77KB) pobierz
plik w formacie DOC Zalacznik nr 2 do umowy.doc 29-05-20 14:19 215KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 215KB) pobierz
plik w formacie PDF Zalacznik nr 3 do umowy.pdf 29-05-20 14:19 165.15KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 165.15KB) pobierz
plik w formacie DOC Zalacznik nr 3 do umowy.doc 29-05-20 14:19 228KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 228KB) pobierz
plik w formacie PDF Zalacznik nr 4 do Umowy.pdf 29-05-20 14:19 166.79KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 166.79KB) pobierz
plik w formacie DOC Zalacznik nr 4 do Umowy.doc 29-05-20 14:19 329KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 329KB) pobierz
Utworzono: 2012-08-02 08:52 | Redagował: Barbara Milewska 2020-11-12 09:00
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 13739

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl