• Informacje ogólne

Szkolenia

Głównym celem szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych;

 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;

 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;

 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Szkolenia mogą być organizowane w formie grupowej lub indywidualnej:

 • Szkolenia grupowe - inicjowane są w oparciu o roczny plan szkoleń sporządzany na podstawie analizy potrzeb rynku pracy, zawierający tematykę szkolenia, terminy realizacji, wymagania wobec uczestników oraz zasady rekrutacji. Plan szkoleń udostępniony jest w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu Zdroju oraz na stronie internetowej: pupjastrzebie.pl.

  Osoba uprawniona może sama zgłosić chęć udziału w szkoleniu (karta kandydata na szkolenie) lub otrzymać propozycję udziału w szkoleniu od pracownika urzędu pracy.

 • Szkolenia indywidualne- starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia.

  Uzasadnienie celowości skierowania na szkolenie może nastąpić w formie:

  a) uprawdopodobnienia zatrudnienia -oświadczenia pracodawcy o zamiarze zatrudnienia;

  b) oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej po ukończeniu szkolenia wraz z opisem planowanej działalności, wskazaniem stanu zaawansowania przygotowań poczynionych celem uruchomienia działalności i planowanego terminu  rozpoczęcia działalności, z zaznaczeniem czy działalność uruchomiona zostanie z własnych środków, czy też osoba będzie ubiegać się o przyznanie dotacji z innych źródeł.

Uprawnieni do skierowania na szkolenie:

 • osoby bezrobotne,

 • osoby poszukujące pracy, które:

  • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakłądu pracy,

  • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,

  • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,

  • uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,

  • są żołnierzami rezerwy,

  • pobierają rentę szkoleniową,

  • pobierają świadczenie szkoleniowe,

  • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,

  • są pracownikami oraz osobami wykonującymi inna pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym.

Skierowanie na szkolenie, w przypadkach zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych, powinno być poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego powiatowego urzędu pracy predyspozycji do wykonywania zawodu, który osoby te uzyskają w wyniku szkolenia.

W uzasadnionych przypadkach szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne finansowane z Funduszu Pracy.

Przy kierowaniu na szkolenie obowiązuje zasada równości w korzystaniu ze szkoleń bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową.

UWAGA! Osoba bezrobotna, która bez uzasadnionej przyczyny odmówi udziału w szkoleniu zaproponowanym przez urząd lub po skierowaniu nie podejmie szkolenia zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,

 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,

 • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

Starosta nie może refundować kosztów szkolenia osobie, która podjęła szkolenie bez uprzedniego skierowania otrzymanego z urzędu pracy.

Prawa osoby skierowanej na szkolenie:

 • Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.

 • Stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy.

 • Skierowany przez starostę na szkolenie, w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia kosztów szkolenia za okres, w którym podjął zatrudnienie.

 • Bezrobotnemu skierowanemu przez starostę na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.

 • Starosta może finansować koszty przejazdów lub koszty zakwaterowania i wyżywienia związanych z udziałem w szkoleniu.

 • Osobom skierowanym na szkolenie przez starostę, z wyjątkiem osób posiadających z tego tytułu prawo do stypendium, przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której osoby te zostały ubezpieczone.

Obowiązki osoby skierowanej na szkolenie:

 • regularnego uczęszczania na zajęcia przez okres wynikający z harmonogramu zajęć, systematycznego  realizowania programu  szkolenia i przestrzegania regulaminu obowiązującego w jednostce szkoleniowej,

 • każdorazowego informowania instytucji szkoleniowej o niezdolności do udziału w zajęciach oraz usprawiedliwiania nieobecności  w terminie nie przekraczającym 2 dni od daty jej wystąpienia,

 • przedstawienia zaświadczenia lekarskiego na druku  ZUS  ZLA  -  L4 , w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, konieczności osobistego  sprawowania  opieki  nad  członkiem  rodziny, w przypadkach, o których mowa w przepisach  o  świadczeniach  pieniężnych  z ubezpieczenia  społecznego    w  razie  choroby  i macierzyństwa oraz  zawiadomienia  urzędu w terminie 2 dni od dnia wystawienia zaświadczenia i dostarczenia tego zaświadczenia  w terminie 7 dni od dnia jego wystawienia . Oryginał zaświadczenia należy przedstawić w urzędzie (ewidencja świadczeń), natomiast kserokopię należy przedstawić  instytucji szkoleniowej;

 • przedstawienia wezwania, w przypadku usprawiedliwienia nieobecności obowiązkiem stawiennictwa przed sądem lub organem administracji publicznej,

 • ukończenia szkolenia w terminie przewidzianym w harmonogramie i przystąpienia do egzaminu wewnętrznego i państwowego, jeżeli egzamin państwowy występuje,

 • powiadomienia PUP o wyniku egzaminu państwowego w terminie nie przekraczającym    7 dni od daty przystąpienia do egzaminu państwowego, jeżeli egzamin państwowy występuje,

 • zwrotu kosztów szkolenia w przypadku nie ukończenia szkolenia z własnej winy, w tym nie dopuszczenia lub nie przystąpienia do egzaminu wewnętrznego i państwowego, z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia jest podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej,

 • podejmowania aktywnego działania na rzecz znalezienia pracy lub podjęcia działalności gospodarczej po ukończeniu szkolenia,

 • zawiadomienia PUP w terminie 7 dni o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności oraz zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego w trakcie szkolenia bądź po ukończeniu szkolenia,

 • poinformowania  instytucję szkoleniową o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności najpóźniej w dniu rozpoczęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności. 

Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest zobowiązana do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Przez koszt szkolenia rozumie się:

 • uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej,

 • koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nieposiadających prawa do stypendium,

 • koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia,

 • koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych,

 • koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

I Piętro pok. 13 tel. +48 32 475 30 12 wew. 32

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy zostało z  dnia 14 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 667)

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Barbara Milewska  Specjalista ds. rozwoju zawodowego  32 475 30 12 wew.32  
 Magdalena Bierońska  Specjalista ds. rozwoju zawodowego  32 475 30 12 wew.32  
Utworzono: 2012-08-02 10:02 | Redagował: Barbara Milewska 2019-10-30 13:35
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 67583

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl