• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Informacja dla stażystów

(2020-03-26)

Wobec sytuacji zagrożenia epidemiologicznego Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zajął stanowisko w sprawie osób odbywających staż.

W instytucjach, w których działalność została ograniczona lub zawieszona, np.  w placówkach oświatowych stażysta musi dostosować się do decyzji uprawnionych organów w zakresie trybu i organizacji pracy przyjętej u jego organizatora stażu. Pozostając w gotowości, pomimo nie świadczenia stażu w tym czasie, zachowują prawo do stypendium.

W przypadku, kiedy szkoła lub przedszkole jest nieczynne i nie zapewnia opieki nad dziećmi do lat 8, z powodu zagrożenia koronawirusem, do usprawiedliwienia nieobecności bezrobotnego, który sprawować będzie opiekę nad dzieckiem, bezrobotny powinien złożyć organizatorowi stażu (pracodawcy) oświadczenie o konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem, analogicznie jak pracownik -  § 32 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. sprawie sposobu usprawiedliwienia nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1632). Za okres nieobecności będzie przysługiwało stypendium.
 

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, w związku z ogłoszoną epidemią, wszystkich organizatorów staży prosimy o przesyłanie listy obecności za miesiąc marzec 2020 r.  za pośrednictwem poczty tradycyjnej, faxu 32 47 14 123, poczty elektronicznej e-mailem na sekretariat@pupjastrzebie.pl, platformy e-PUP lub zewnętrznej skrzynki do pozostawiania korespondencji

W przypadku ograniczenia lub zawieszenia działalności uniemożliwiających odbywanie stażu przez osoby bezrobotne prosimy o załączenie stosownego oświadczenia przez organizatora stażu potwierdzającego ten fakt

bądź

załączenia oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły złożonego przez stażystę.

 

 

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1044268

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl