• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarczej

(2019-11-19)

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju informuje,

iż w okresie od 21.11.2019 r. do 27.11.2019 r. będzie prowadził nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie.

Obecnie dysponujemy środkami z dwóch źródeł, tj.:

 

Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju (IV)” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2

-          o dotację z tego programu mogą ubiegać się kobiety w wieku powyżej 30 roku życia zarejestrowane w tut. Urzędzie;

oraz

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Jastrzębiu-Zdroju (IV)”współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, dla osób, które nie ukończyły 30 roku życia

-         o dotację z tego programu mogą ubiegać się osoby w wieku do 30 roku życia zarejestrowane w tut. Urzędzie;


Z uwagi na ograniczone środki finansowe z w/w programów informujemy, iż dotację otrzymają w pierwszej kolejności wnioskodawcy,  których wnioski uzyskały najwyższą ilość punktów.

Maksymalna kwota dotacji o jaką można wnioskować wynosi 20 000 zł.

Osoby bezrobotne zainteresowane otrzymaniem jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności prosimy o kontakt  z Doradcami klienta przed złożeniem wniosku.

Szczegółowe informacje - pok. 20 (II p.), tel. 32 4753012 wew. 35

Wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Regulamin w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z kryteriami oceny wniosku.

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1044135

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl