• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Nabór wniosków o doposażenie stanowiska pracy

(2019-09-03)

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju informuje, iż prowadzi nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu  „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych                w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju (IV)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2.

W ramach w/w projektu na refundowane stanowiska będą kierowane osoby w wieku 30+ zarejestrowane w tut. Urzędzie, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • powyżej 50 roku życia,
  • kobiet,
  • długotrwale bezrobotnych (pozostawanie bez pracy nieprzerwanie przez okres powyżej 12 m-cy),
  • niepełnosprawnych,
  • o niskich kwalifikacjach (do poziomu wykształcenia ponadgimnazjalnego).

Maksymalna kwota refundacji o jaką można wnioskować wynosi 20 000 zł.

Z uwagi na ograniczoną ilość  środków refundacja może być przyzyna wnioskodawcom, którzy dotychczas nie korzystali z w/w formy. Refundacja zostanie przyznana wnioskodawcom, których wnioski uzyskały najwyższą ilość punktów.

Powiatowy Urząd Pracy zastrzega sobie prawo zakończenia naboru z chwilą wyczerpania środków.

Szczegółowe informacje pok. 20 (II p.) lub  tel. 32 4753012 wew.  35

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Regulamin w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy wraz z kryteriami oceny wniosku.

 

 

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1202090

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl