• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Nabór wniosków o zorganizowanie staży

(2019-09-02)

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o  zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych

Nabór prowadzony będzie w terminie od 04.09.2019 do 13.09.2019 na zasadach określonych w Regulaminie organizowania staży dla osób bezrobotnych.

Staże:

  1. Będą organizowane w pierwszej kolejności u wnioskodawców, którzy deklarują  zatrudnienie stażysty po zakończonym stażu na podstawie umowy o pracę  w pełnym wymiarze czasu pracy, na  nieprzerwany okres co najmniej 30 dni  (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zatrudnienia co najmniej  w połowie wymiaru czasu pracy);
  1. Realizowane będą w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu:
  • Poddziałanie 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudniania osób poszukujących pracy    i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT; projekt pn.: „Aktywni zawodowo odnowieni społecznie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju
  •  Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudniania osób poszukujących pracy     i pozostających bez zatrudnienia; projekt pn. „Bliżej pracy – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”

Do odbycia stażu mogą być kierowane osoby zarejestrowane w tut. Urzędzie jako bezrobotne, będące w wieku 30 lat i więcej, spełniające kryteria uczestnictwa w w/w projektach tak aby zrealizować ich założenia.  

Szczegółowe informacje o naborze można uzyskać w siedzibie PUP w Jastrzębiu-Zdroju (II piętro, pok. 19), lub pod numerem telefonu: 32 4753012 wew. 33

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 949572

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl