• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Nabór wniosków o zorganizowanie staży

(2019-07-03)

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju ogłasza nabór wniosków

o zawarcie umowy o  zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych

Nabór prowadzony będzie w terminie od 10.07.2019 do 12.07.2019 na zasadach określonych w Regulaminie organizowania staży dla osób bezrobotnych.

Staże z uwagi na racjonalność wydatkowania oraz ograniczone środki w pierwszej kolejności będą organizowane:

  • u wnioskodawców, którzy nie korzystali jeszcze w tym roku z formy stażu;
  • u wnioskodawców, którzy deklarują  zatrudnienie stażysty po zakończonym stażu na podstawie umowy o pracę  w pełnym wymiarze czasu pracy, na  nieprzerwany okres co najmniej 30 dni  (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zatrudnienia co najmniej  w połowie wymiaru czasu pracy);
  • realizowane będą w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
    Do odbycia stażu mogą być kierowane osoby zarejestrowane w tut. Urzędzie jako bezrobotne, spełniające kryteria uczestnictwa w w/w projektach tak aby zrealizować ich założenia.  

Szczegółowe informacje o naborze można uzyskać w siedzibie PUP w Jastrzębiu-Zdroju (II piętro, pok. 19), lub pod numerem telefonu: 32 4753012 wew. 33

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 949542

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl