• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Nabór wniosków o zorganizowanie staży

(2019-06-06)

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju ogłasza nabór wniosków

o zawarcie umowy o  zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych

Nabór prowadzony będzie w terminie od 12.06.2019 do 14.06.2019 na zasadach określonych w Regulaminie organizowania staży dla osób bezrobotnych.

Staże:

  • będą organizowane w pierwszej kolejnościu wnioskodawców, którzy deklarują  zatrudnienie stażysty po zakończonym stażu na podstawie umowy o pracę  w pełnym wymiarze czasu pracy, na  nieprzerwany okres co najmniej 30 dni  (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zatrudnienia co najmniej  w połowie wymiaru czasu pracy);
  • realizowane będą w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Działanie 7.2 oraz Poddziałanie 7.1.2).

Do odbycia stażu w ramach realizowanych projektów mogą być kierowane osoby zarejestrowane w tut. Urzędzie jako bezrobotne, będące jednocześnie w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

  • Kobiety
  • w wieku 50 lat i więcej
  • z niepełnosprawnościami;
  • długotrwale bezrobotne;
  • o niskich kwalifikacjach;

tak aby zrealizować założenia projektu, które zobowiązują tut. Urząd do uczestnictwa w projekcie określonej liczby osób posiadających w/w cechy.

W pierwszej kolejności do odbycia stażu kierowane będą osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje o naborze można uzyskać w siedzibie PUP w Jastrzębiu-Zdroju (II piętro, pok. 19), lub pod numerem telefonu: 32 4753012 wew. 33.

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1072481

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl