• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Informacja o naborze wniosków o przyznanie środków z KFS

(2018-01-23)

W związku z przyznaniem środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 249,8 tys. zł Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że będzie realizował  nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego dla pracodawców i pracowników, zgodnie z priorytetami wskazanymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2018

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.
  3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 Termin naboru wniosków: od 14.02.2018 r. do 15.02.2018 r.

 

Elementy brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków:

1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

2)  zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

7)  możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy.

Jednocześnie informujemy, że w 2018 roku dofinansowanie przypadające na jednego mikroprzedsiębiorcę wynosi maksymalnie 20.000 zł, w przypadku pozostałych pracodawców kwota maksymalna wynosi 30.000 zł.

 

Nowy regulamin oraz druk wniosku  do pobrania poniżej lub w zakładce "Dla pracodawcówi przedsiębiorców" - "Dokumenty do pobrania".

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 949612

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl