• Informacje ogólne

Poradnictwo zawodowe indywidualne

Poradnictwo zawodowe  polega na udzieleniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz
w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowaniu
do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy.

Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami:

 • dostępności
 • dobrowolności
 • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową
 • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia
 • bezpłatności
 • poufności i ochrony danych.

Skontaktuj się z doradcą zawodowym, gdy

oczekujesz pomocy w:

 • podjęciu decyzji o wyborze zawodu,
 • podjęciu decyzji o zmianie zawodu,
 • określeniu zainteresowań i predyspozycji zawodowych,
 • przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej,

poszukujesz informacji na temat:

 • zadań i czynności wykonywanych w danym zawodzie,
 • instytucji kształcących w danym zawodzie,
 • możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • szans zatrudnienia w poszczególnych zawodach na lokalnym rynku pracy,
 • pozyskania środków na otwarcie własnej działalności gospodarczej,

chcesz się dowiedzieć:

 • jak skutecznie szukać pracy,
 • jak sporządzać dokumenty niezbędne przy poszukiwaniu pracy (życiorys zawodowy – CV, list motywacyjny, własna oferta),
 • jakie wymagania stawiają pracodawcy kandydatom do pracy.

Szczegółowe informacje:

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz.1482) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy  (Dz. U.  Poz. 667, z dnia 22 maja 2014 r.)


Utworzono: 2014-06-25 13:39 | Redagował: Agnieszka Stopyra 2019-12-27 13:16
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 7428

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl