• Informacje ogólne

Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom (obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy)

Zezwolenia na pracę sezonową

Zezwolenie na pracę cudzoziemca

Pracodawca zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi spoza UE/EUG składa wniosek o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca w Urzędzie Wojewódzkim. Podmiot musi uzyskać informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. W tym celu należy zgłosić ofertę pracy na stanowisko, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec.

  • Informację starosty uzyskuje się w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca. 
  • W przypadku gdy specyfika pracy wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, informację wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
  • W przypadku gdy specyfika pracy tymczasowej wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, informację wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy użytkownika.

    Ulotka dla cudzoziemców  

 

 

   Ulotka dla pracodawców

 

Utworzono: 2012-08-02 09:23 | Redagował: Katarzyna Krzystolik 2019-01-11 10:11
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4749

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl