• Informacje ogólne

Agencje zatrudnienia

UMOWA Z AGENCJĄ ZATRUDNIENIA

Starosta może zawrzeć z agencją zatrudnienia umowę na doprowadzenie skierowanego bezrobotnego będącego w szczególnej sytuacji na rynku pracy do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej roku.

Umowa o której mowa powyżej określa w szczególności:

  1. termin zawarcia umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym;
  2. warunki i tryb przekazania środków Funduszu Pracy przysługujących agencji zatrudnienia z tytułu doprowadzenia skierowanego bezrobotnego do zatrudnienia;
  3. kwotę przekazywanych środków w wysokości nie wyższej niż 150 % przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za jednego skierowanego bezrobotnego;
  4. zasady dokumentowania spełnienia warunku doprowadzenia bezrobotnego będącego w szczególnej sytuacji na rynku pracy do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej roku.

Wysokość środków przekazywanych agencji zatrudnienia:

  1. w dniu zawarcia umowy nie może być wyższa niż 30 % łącznej kwoty środków przysługujących agencji zatrudnienia;
  2. po spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 4, nie może być niższa niż 50 % tej łącznej kwoty.

W przypadku niewywiązania się agencji zatrudnienia z warunku, o którym mowa w pkt 4, przekazane agencji środki podlegają zwrotowi.

W przypadku rozwiązania ze skierowanym bezrobotnym umowy o pracę z przyczyn, o których mowa w art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, przed upływem okresu, o którym mowa w pkt 4, agencja zatrudnienia nie jest obowiązana do zwrotu otrzymanych środków.

Podstawa prawna:
Art. 61b ust. 1 - 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)

 

Utworzono: 2012-08-02 10:32 | Redagował: Katowice IntraCOM 2014-10-29 12:31
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5897

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl